Dânkwoord Sem I

6 maart 2019

Heej staon ich dan, Jeugdpreens Sem I. Nog eine kieër as eure jeugdpreens van 2019. En dan keumtj toch de tiêd det ich aan miene léste speech mót beginne.

Gaer wil ich edereîn bedânke! Veûral de jeugd van Bosseve. Same met uch hebbe ve d’r ‘ne kejsjieke tiêd van gemaaktj. Waat vóng ich ‘t sjiek, en volges mich vónge ouch mien geweldjige adjudânte en de jeugdraod van 11 ‘t sjiek um met uch same te fieëste en tampieëste. Miene droûm is mieër dan uutgekome! Dit blieëftj mich al-ze-laeve beej.

Ich wil os mam bedânke. Umdet ze altiêd en alles zoeë good geregeldj heet. Eder weekend woore mien kleî-jer fein gewasse. Mer ‘t striêke deej oma, dich ouch bedânktj oma.

En os pap, dae altiêd vör mich klaor stieët en drînke haaltj en os de Hakka Tjakka gelieërtj heet. Dânke pap.

Sanne, waat fein desze eder weekend nao hoês kwooms um same mét os dit fieëst te vere. Dânke.

En Kay bedânktj dejje zoeë mét mich mej gelaefdj hetj en gruuëts woortj as broor vanne preens.

De aojers vanne jeugdraod, bedânktj. Waat woor ut gezellig as ve mét zien alle same wore. Waat bin ich bli-j dejje dees fein jeugdraodwichter oppe werreldj hetj gezatte.

Lia, Esther, Danny, Rolf, Paul, Marc, aojers van mien adjudânte, bedânktj! Niks woor uch te völ um te regele en te doon, vör mien adjudânte en vör mich. En volges mich hejje d’r zelf ouch van genote.

En ’n hieël speciaal woord van dânk aan de fantastische jeugdbegeleiding. Ze wore met extra völ man, mer det waas geluîf ich ouch wul noeëdig mét al dees tampieësters heej oppe bühne. Zónger uch bestieët de jeugdvastelaovendj gewoeën neet. Dânkewaal.

Ouch de kepèl, hertelik bedânktj vör dae feine meziek, oppe straot en heej binne. Dao hebbe ve as jeugd flînk op kinne stuitere.

Vorst Roy, vör uch woor ‘t net wi-j mich, de ieërste kieër. En waat deej-dje det good. Ich heb d’r alle vertrawwe in det det mét de jeugdvastelaovendj heej op Bosseve wul good gieët kome. Dao kinne ze in de stad e veûrbieëldj aan neme.

Ouch Kanseleer Robert bedânktj. Ich heb van os pap gehuuërtj dejje uch oppe Biercantus good geweertj hetj!

Ouch wil ich alle lede van vastelaovendjvereiniging De Brökwagters bedânke vör eure inzet um neet allein vör de groeëte mer ouch vör os dit fieëst meugelik te make.

En dan neteurlik miene maot, miene kammeraod vör ‘t laeve. Preens Dirk, met zien adjudânte Rob, Paul, Guido en ceremoniemeister Bair en eur vröllie neteurlik. Waat vóng ich ‘t sjiek dejje zoeë mét os mejdeetj. De lêmpkes vör hieël Bosseve wore e groeët succes. Same stónge ve oppe bühne en zatte de tênt oppe kop. Ouch al ging det aafgeloupe daag iets lestiger. Mer ouch dao leedje uch neet tege haoje. Gaas d’r op, zagdje dan.

En ich gaon neteurlik minse vergaete en det wil ich neet. Daorum vör edereîn dae op dein of dânger meneer heet beejgedrage aan mien preenseschap en aan de jeugdvastelaovendj op Bosseve, Dânke Dânke Dânke.

Mer twieë groepe wil ich speciaal in ‘t zunke zette.

Allerieërst neteurlik alle maegdjes en jónges van dae geweldjige jeugdraod. Same hosse en same zînge. Same eine feîne groep! Hopelik hebbe jullie d’r net zoeë van genote as ich.

En lést bést, mien adjudânte, Rens, Luuk en Guus. Waat hebbe ve same ‘ne onvergaetelikke tiêd mejgemaaktj. En ‘t woor nog specialer det ve dit met zien vere hebbe kinne mejmake. Zónger uch, mien kammeräöj, woor ‘t neet zoeë’n schoeën fieëst gewore.

Zoeë, det woortj. Ich bin d’r klaor vör. Laotj noow mer gebeure waat d’r mót gebeure. Mer neet veûrdet ich nog eine kieër same met uch ammaol mien devies d’r uut kwaak:

“Mét dees kwakbóks tampieëste, wurtj ozze vastelaovendj allein mer fieëste!”

  • V.V. de Brökwagters